Česky      English

Jakub Klein
advokátní kancelář

právo je tu pro každého

Mgr. Jakub Klein, advokát je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a členem České advokátní komory. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi z advokacie i businessu. Zastupuje jak českou, tak zahraniční klientelu. Mezi jeho klienty patří střední i menší podnikatelé, fyzické osoby. Specializuje se zejména na spornou agendu a zastupování klientů v rámci trestního řízení. Hovoří plynně česky, slovensky a anglicky.

Pro advokátní kancelář je zásadní individuální a pro-klientský přístup. Právní služby zpravidla poskytuje přímo advokát. Kancelář působí primárně v Praze, ale funguje i on-line, je-li to pro klienta příhodné či vhodné, advokát dorazí na jednání v rámci celé České republiky, případně blízkého zahraničí.

Neváhejte mě kontaktovat:

e-mail: jakub.klein@akklein.cz

telefon: + 420 736 696 789

WhatsApp

trestní právo

obhajoba obviněných ve věcech trestních, zastupování poškozených a obětí trestné činnosti při uplatnění jejich práv včetně práva na náhradu újmy, obhajoba mladistvých obviněných a zastupování dětí podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

civilní spory

zastupování klientů a právní konzultace v předsoudním jednání i v soudních soukromoprávních sporech, a to zejména ve sporech týkajících se náhrady škody a vymáhání dluhů a pohledávek, zastupování v insolvenčních sporech a v exekučním řízení

ochrana osobnosti a GDPR

ochrana před zásahy do základních práv, zejména práva na soukromí, práva na informace, ochrana dobré pověsti, právní pomoc novinářům a publicistům, ochrana práva na svobodu projevu

právo duševního vlastnictví

ochrana autorských práv i jiných práv duševního vlastnictví; vytváření smluvní dokumentace v oblasti licencí a smluv o dílo s autorským prvkem

pracovní právo

pracovněprávní poradenství, a to jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele, zastupování klientů v pracovněprávních sporech

smlouvy a korporace

právní pomoc v širokém rozsahu právních oblastí soukromého práva každodenního života, ať již v běžných záležitostech jako uzavírání smluv, nebo při provozu obchodních společností


Příklady poskytovaných služeb

Obhajoba obviněných

komplexní obhajoba klientů v řízení před policejními orgány i v řízení před soudem, podmíněné propuštění, přeměna trestu, zahlazení odsouzení

Dovolání a ústavní stížnosti

zastupování v rámci mimořádných opravných prostředků, příprava dovolání, kasační stížnosti a ústavní stížnosti

Žaloby a návrhy k soudům

zastupování klientů v soukromoprávních sporech, v řízeních u soudů a správních orgánů, obrana žalovaného

Autoři, průmyslová práva

komplexní smluvní poradenství s cílem minimalizace rizik spojených s výkonem práv duševního vlastnictví, ochrana před neoprávněnými zásady do těchto práv

Zastupování poškozených

vymáhání škody, bezdůvodného obohacení a nemajetkové újmy po pachatelích trestných činů a přestupků

Pomoc obětem trestných činů

právní pomoc obětem a zvlášť zranitelným obětem trestné činnosti, právní pomoc je zpravila poskytována buď za sníženou sazbu či bezplatně

Trestní oznámení

příprava trestních oznámení a podnětů správním orgánům, stížnosti proti postupu policie a státních zástupců, stížnosti i proti absenci postupu

Insolvence

pomoc věřitelům s přihlašováním pohledávek, zastupování věřitelů a dlužníků v rámci incidenčních sporů a sporů o rozsah majetkové podstaty

Nekalá soutěž, padělky

ochrana před nekalou soutěží, ochrana před klamavou a zavádějící reklamou, postup proti nefér praktikám konkurence

Tvůrci internetového obsahu

zastupování umělců, tvůrců webového obsahu i reklamních partnerů, pomoc při vyjednávání o reklamních smlouvách o spolupráci

Internetové domény

spory o internetové domény, řízení před rozhodci i soudní spory, cybersqautting a napodobováním e-shopů, neoprávněná redistribuce

Kybernetická šikana

účinné postupy proti on-line šikaně a zásahům do osobnostních práv prostřednictvím internetu

Osobní údaje a GDPR

právní konzultace týkající se ochrany osobních údajů, ochrana před zneužíváním osobních údajů, vymáhání škody a zadostiučinění

Smlouvy a související práva

příprava smluv, vymáhání práv ze závazků i z protiprávního jednání, a to soudně i mimosoudně

Mladiství a protiprávní činy dětí

zastupování mladistvých obviněných a dětí podezřelých ze spáchání činu jinak trestného, právní pomoc dětem, které měly spáchat škodu

Pracovní právo a zaměstnanost

ochrana práv zaměstnanců a zaměstnavatelů, výpovědi, konkurenční doložky, odstupné, pracovněprávní konzultace
Jak se určuje cena za právní služby

Úvodní konzultace, tj. obecné seznámení s případem (typicky v rozsahu 0,5 - 1 hodina) včetně návrhu podmínek dalšího postupu je nabízena zdarma. Advokátní kancelář poskytuje právní služby nejčastěji za smluvní hodinovou odměnu, přičemž výše odměny typicky závisí na složitosti poskytované služby. Advokát není plátcem daně z přidané hodnoty.

Některé služby lze sjednat za pevnou cenu v návaznosti na očekávané náklady. V odůvodněných případech je možné ujednat tzv. success fee, tedy odměnu z úspěchu bez nutnosti hradit některé náklady předem. Ve výjimečných případech se lze dohodnout na odměně podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že každý by měl mít možnost získat právní pomoc, pokud jí skutečně potřebuje, nabízí Mgr. Jakub Klein v odůvodněných případech a po konzultaci s klientem stran jeho osobních a majetkových poměrů své služby za sníženou sazbu, a to podle časových možností advokáta.


Informace ohledně řešení spotřebitelských sporů:

V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a klientem, který je zároveň spotřebitelem, aniž by se podařilo spor vyřešit dohodou, je klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře. Bližší informace lze nalézt na webu ČAK.

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských pro právní služby:

Česká advokátní komora Národní třída 16 110 00 Praha 1

e-mail: epodatelna@cak.cz; web: www.cak.cz


Kontaktní informace

Mgr. Jakub Klein, advokát

Evidenční číslo ČAK: 20910

Adresa datové schránky: n5xrnkk

IČO: 74817051telefon: + 420 736 696 789

e-mail: jakub.klein@akklein.cz

e-mail administrativa: office@akklein.cz

Adresa

Masarykovo nábřeží 246/12

110 00 Praha 1


GPS: 50.0776222, 14.4144817

Kancelář se nachází v prvním patře s výtahem